Swimlane procesný graf a Kompetenčná mapa

Metodika a vizualizácia

Jedným z cieľov projektu WiWiT bolo vizualizovať a analyzovať rozdelenie kompetencií v oblasti dopravy, a tak môcť cezhranične porovnať organizačné a procesné štruktúry. Vzhľadom na vysokú zložitosť príslušných štruktúr a procesov bolo obsiahle zmapovanie príliš zložité, preto bol použitý dvojfázový prístup.

V prvom kroku boli zaznamenané bežné procesy (napr. plánovanie a výstavba diaľnice). Potrebné informácie boli získané prostredníctvom on-line výskumu a osobných rozhovorov s príslušnými zainteresovanými stranami. Tieto procesy boli graficky znázornené vo Swimlane procesných grafoch, kde sú samostatné kroky procesu (t.j. kompetencie) horizontálne stanovené v ich chronologickom poradí, zatiaľ čo vertikálne sú spojené s príslušnými organizáciami a útvarmi (v takzvaných “Swimlanes”).

Abb01

V druhom kroku boli už predtým zistené oddelenia začlenené do organigramu podľa svojich kompetencií – tak sa vytvorila “kompetenčná mapa”.

Abb02

Vzhľadom k farebnému rozlíšeniu a hierarchickému členeniu podľa právomocí (národná, regionálna, obecná samospráva a iné) je cezhraničné porovnanie jednotlivých procesov možné na prvý pohľad.

Zrozumiteľné zhrnutie metodiky sú na stiahnutie tu.

Swimlane procesný graf a Kompetenčná mapa

Všetky swimlane procesný graf a kompetenčná mapa si môžete stiahnuť nižšie vo formáte PDF.

Legend

Swimlane procesný graf – AT

Swimlane procesný graf – SK

Swimlane procesný graf – Cross-border

Kompetenčná mapa