Comparison – Environmental Impact Assessment

Porovnanie požiadaviek EIA v Slovenskej republike a v Rakúsku je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) (Slovenská Republika)

Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA) presahujúcich hranice štátu na životné prostredie spadá pod kompetencie Ministerstva životného prostredia SR. Posudzovanie spadá pod všeobecne záväzné právne predpisy so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektoré súvisiace predpisy (k 11. 2014): Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Podrobnosti posudzovania vplyvov na ŽP presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách. Slovenská strana uzavrela s Rakúskou republikou medzi vládami Dohodu o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na ŽP presahujúce štátne hranice (Espoo dohovor) (v platnosti od 2/2005).

Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú:

 • strategické dokumenty navrhované na území SR, ktoré môžu mať závažný vplyv na ŽP presahujúci štátne hranice,
 • činnosti navrhované na území SR a navrhované činnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na ŽP presahujúci štátne hranice,
 • strategické dokumenty a navrhované činnosti neuvedené v predchádzajúcich bodoch, ak o to požiada dotknutá strana,
 • strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na ŽP SR.

Na základe týchto právnych predpisov podliehajú povinnému hodnoteniu nasledovné stavebné činnosti týkajúcich sa dopravy:

 • diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov (všetky bez limitu),
 • cesty I. a II. triedy a prestavby alebo rozšírenie jestvujúcich ciest I. a II. spojené so zmenou kategórie (od 10 km stavenej dĺžky)
 • výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných (od 20 km)

Na základe týchto právnych predpisov podliehajú zisťovaciemu konaniu nasledovné stavebné činnosti týkajúcich sa dopravy:

 • cesty I. a II. triedy a prestavby alebo rozšírenie jestvujúcich ciest I. a II. spojené so zmenou kategórie (od 5 do 10 km stavenej dĺžky),
 • výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných (od 5 do 20 km),
 • železničné stanice, terminály (osobné a nákladné – od 3 koľají, zmiešané (osobné + nákladné) – od 5 koľají, zriaďovacie – od 10 koľají, pohraničné prechodové – od 5 koľají),
 • rušňové a vozňové depá (od 6 stojísk),
 • konštrukcie cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov (bez obmedzení)…